Czech Moldavites

Shopping cart

Shopping cart is empty

Cintamani

Nicholas Roerich (Николай Константинович Рéрих, October 9, 1874 - December 13, 1947), Russian mystic, painter, set designer, philosopher, archaeologist, theosophist, writer and traveler)

During his research trips to East Asia and Tibet, he recorded several legends about the mysterious stone "Chintamani".

According to one legend, he was brought to Earth in ancient times by the fiery star horse Lung-tao from the constellation Orion.

Another version of this legend speaks of the origin of the Chintamani stone from the constellation Syria.

In Sanskrit, the term Chintamani is translated as "a divine stone changing consciousness."

Roerich noted that when the Chintamani is activated by a beam of special (cosmic?) Energy, this stone transforms this energy and, by radiating, affects the positive development of human consciousness in the wider environment, so that spiritual evolution is to be accelerated.

According to the original Tibetan legend, parts of the Chintamani stone were located in some parts of the Earth, and it later became a developed center for the development of human civilization.

 One of the fragments was owned by the Atlantic emperor Tazlavoo, who was famous for his superhuman abilities and was considered a messenger of the gods, another is stored in Tibet and his guarding was the main task of yogis…

 

Původ kamene Čintámaní

Nicholas Roerich (Николай Константинович Рéрих, 9. října 1874 – 13. prosinec 1947, ruský mystik, malíř, scénograf, filozof, archeolog, teozof, spisovatel a cestovatel) při svých výzkumných cestách po východní Asii a Tibetu zaznamenal několik legend o tajemném kameni „Čintámaní“, který byl v dávných časech přivezen na Zemi ohnivým hvězdným koněm Lung-tao ze souhvězdí Orion. Jiná verze této legendy hovoří o původu kamene Čintámaní ze Siria. V sanskrtu je pojem Čintámaní překládán jako „božský kamen měnící vědomí“. Roerich zaznamenal, že v případě aktivace Čintámaní paprskem zvláštní (kosmické?) energie transformuje tento kámen tuto energii a vyzařováním ovlivňuje pozitivní rozvoj lidského vědomí lidí v širokém okolí, takže má docházet ke zrychlení duchovní evoluce. Podle původní tibetské legendy byly části kamene Čintámaní rozmístěny na některých místech Země a ta se v pozdějších časech stala rozvinutými centry vývoje lidské civilizace. Jeden z úlomků vlastnil atlantský císař Tazlavoo, který proslul svými nadlidskými schopnostmi a byl považován za posla bohů, jiný je uložen v Tibetu a jeho střežení bylo hlavním úkolem jogínů …